Administrația

Conducerea Direcţiei generale locativ-comunale și amenajare (DGLCA)

Ion BURDIUMOV

Șef

Telefon: 0(22) 22 75 00;

E-mail: >>>Click

Program de audienţă:Luni,

Orele 14:00-17:00

Ghenadie DUBIȚA

Șef adjunct Telefon: 0(22) 22 10 28;

E-mail: >>>Click

Program de audienţă:Marți,

Orele 14:00-17:00

Structura DGLCA

 •  Direcţia administrarea fondului locativ (DAFL)

             Șef direcție — Lucia CEBANU        birou 10    tel. 0(22) 245402

             E-mail: >>>Click

 • Secția controlul activității administratorilor blocurilor de locuințe

           Șef secție — Eduard CAPCELEA    birou 10       tel.0(22) 24 43 98

 • Secția administrarea fondului public de locuințe

           Șef secție —

 • Serviciul relații cu furnizorii

          Şef serviciu — Serghei NEGRU         birou 16       tel.0(22) 245402

Atribuţiile principale:

 • Coordonarea şi monitorizarea activităţilor necesare pentru realizarea prevederilor Strategiei politicii locative şi a altor acte ce ţin de administrarea fondului locativ;
 • Asigurarea exercitării competenţelor delegate de către Consiliul municipal Chişinău şi Primarul general al municipiului Chişinău privind administrarea fondului locativ, proprietate a municipiului Chişinău;
 • Asigurarea elaborării deciziilor privind schimbarea destinaţiei, reconstrucţia sau demolarea locuinţelor recunoscute inutilizabile pentru locuit;
 • Ţinerea evidenţei fondului locativ, proprietate a municipiului Chişinău;
 • Ţinerea evidenţei imobilelor cu destinaţie locativă, aflate în gestiunea economică a Direcţiei generale;
 • Monitorizarea fondului locativ al municipiului Chişinău de orice tip de proprietate;
 • Elaborarea şi promovarea actelor privind transmiterea fondului locativ în proprietatea municipiului Chişinău şi în gestiunea economică a Direcţiei generale;
 • Asigurarea reprezentării municipiului Chişinău în calitate de proprietar al locuinţelor, proprietate municipală, în cadrul condominiului;
 • Colaborarea cu subdiviziunile Primăriei municipiului Chişinău la realizarea atribuţiilor delegate;
 • Examinarea şi perfectarea avizelor la proiectele actelor legislative şi normative prezentate de către autorităţile administraţiei publice locale şi centrale;
 • Soluţionarea problemelor de coordonare a lucrărilor, reamenajărilor, recepţiilor finale ale obiectivelor aflate în gestiunea Direcţiei generale şi aferente acestora;
 • Atribuirea adreselor poştale la nivel de încăperi izolate în municipiul Chişinău;
 • Promovarea măsurilor ce ţin de dezvoltarea fondului locativ municipal în conformitate cu politica şi strategia aprobată de Consiliul municipal Chişinău;
 • Constatarea contravenţiilor ce ţin de domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală în calitate de agent constatator;
 • Acordarea suportului metodologic ÎMGFL, APLP, ACC, CCL în domeniul administrării fondului locativ;
 • Monitorizarea procesului de instituire şi înregistrare a condominiului în blocurile de locuinţe din municipiul Chişinău;
 • Monitorizarea procesului de reorganizare a Asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate (APLP) şi a Cooperativelor de construcţie a locuinţelor (CCL) în asociaţii de coproprietari în condominiu (ACC).

Direcţia amenajare şi mediu (DAM)

Vasile EFROS

Șef direcție

birou nr.14   

tel 0(22) 24 11 90

E-mail: >>>Click

Secția salubrizare și gestionarea deșeurilor

Șef secție Nicolae VERLAN birou 19
Specialist principal birou 19 0(22) 22 32 64
Specialist superior birou 19 0(22) 22 32 64
Specialist principal Mihail BORDEIANU birou 22 0(22) 22 26 40
Specialist principal Vladimir Donos birou 22 0(22) 22 26 40
Specialist principal Pavel PASCAL birou 22 0(22) 22 26 40

Atribuţiile principale:

 • Elaborarea şi implementarea de programe, planuri de măsuri şi de acţiune, strategii şi politici locale, corelate cu cele centrale, în domeniul salubrizării şi gestiunii deşeurilor;
 • Monitorizarea activităţilor de sortare, neutralizare, valorificare şi eliminare a deşeurilor menajere şi asimilabile;
 • Monitorizarea şi verificarea generării, colectării, tratării şi valorificării deşeurilor din construcţii şi demolări, precum şi evidenţa acestora;
 • Monitorizarea şi verificarea modului de colectare şi de eliminare a deşeurilor periculoase (deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori uzaţi, deşeuri medicale, deşeuri industriale, cauciucuri uzate);
 • Organizarea amenajării corespunzătoare a punctelor de colectare a deşeurilor menajere în cartierele rezidenţiale;
 • Conlucrarea cu Preturile de sector, ÎM Regia „Autosalubritate”, ÎM „Asociaţia de gospodărie a spaţiilor verzi”, ÎM „Combinatul servicii funerare” privind amenajarea şi salubrizarea teritoriului;
 • Organizarea acţiunilor ecologice în vederea sensibilizării populaţiei despre necesitatea colectării separate a deşeurilor, compostării, inclusiv în instituţii preşcolare şi preuniversitare;
 • Asigurarea şi monitorizarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare a fondului de locuinţe, precum şi a altor spaţii publice;
 • Promovarea şi implementarea măsurilor privind managementul populaţiei canine şi animalelor de companie din raza municipiului Chişinău;
 • Asistenţa consultativ-informaţională a cetăţenilor cu privire la problemele de amenajare şi salubrizare a teritoriului.

Atribuţiile principale:

 • Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare ce ţine de domeniul de activitate al Direcţiei;
 • Promovarea politicii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în ce priveşte evidenţa, întreţinerea, exploatarea şi reparaţia reţelelor inginereşti;
 • Monitorizarea executării de gestionarii fondului locativ a lucrărilor de reparaţie a sistemelor inginereşti din fondul locativ, conform planurilor aprobate anual şi trimestrial;
 • Monitorizarea elaborării de ÎMGFL nr. 1-23 a planurilor de măsuri ce ţin de pregătirea fondului locativ către perioada rece a anului;
 • Efectuarea controlului operativ activităţii ÎMGFL nr. 1-23 şi ÎMSL de sector, orientat spre asigurarea prestării serviciilor calitative locatarilor din fondul locativ gestionat;
 • Monitorizarea procesului de încheiere a contractelor dintre furnizori, gestionari şi, după caz, consumatori;
 • Participarea la elaborarea şi monitorizarea implementării planurilor pe termen scurt, pe termen mediu sau pe termen lung, privind dezvoltarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Conlucrarea cu prestatorii de servicii comunale în procesul de furnizare a acestora către consumatori;
 • Informarea consumatorilor şi acordarea de consultaţii, examinarea, în limita competenţei lor, a reclamaţiilor acestora referitor la serviciile comunale;
 • Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul locativ-comunal din municipiul Chişinău;
 • Avizarea şi înaintarea propunerilor de modificare şi completare a actelor legislative şi normative în domeniul serviciilor comunale şi necomunale.

Atribuţiile principale:

 • Asigurarea măsurilor de repartizare a spaţiului locativ din fondul locativ public conform prevederilor legale;
 • Elaborarea proiectelor de decizie şi de dispoziţie cu privire la repartizarea spaţiului locativ din fondul locativ public, modificarea destinaţiei locuinţelor proprietate publică, executarea hotărârilor de judecată ce vizează spaţiul locativ public;
 • Asigurarea asistenţei consultativ-informaţională a cetăţenilor cu privire la problemele din domeniul locativ;
 • Elaborarea şi verificarea corectitudinii şi corespunderii documentelor întocmite privind domeniul locativ;
 • Prestarea serviciilor privind schimbul, rezervarea, darea în chirie a locuinţelor din fondul locativ public şi întocmirea actelor respective;
 • Examinarea adresărilor autorităţilor publice centrale şi locale, persoanelor fizice şi juridice ce ţin de domeniul locativ.

Serviciul supraveghere tehnică

Iurie SAVIŢCHI

Şef serviciu

birou nr.21 

tel 0(22) 24 25 01

Atribuţiile principale:

 • Supravegherea lucrărilor de reparaţie curentă şi/sau capitală a blocurilor de locuinţe gestionate de ÎMGFL nr. 1-23, APLP, ACC;
 • Selectarea obiectivelor care ulterior vor fi incluse în programele de reparaţie a fondului de locuinţe anuale;
 • Documentarea proceselor de includere în programele anuale a obiectivelor care vor fi supuse renovării sau reparaţiei;
 • Conlucrarea cu Serviciul de stat pentru verificare a proiectelor şi expertizarea lucrărilor de construcţie, care, ulterior, vor petrece expertizarea tehnică a blocurilor de locuinţe gestionate;
 • Verificarea întreprinderilor municipale aflate în subordine la capitolul gestionării şi utilizării materialelor de construcţie eliberate conform normativelor în construcţie;
 • Înaintarea către CMC spre aprobare a programelor de reparaţie capitală a fondului de locuinţe, inclusiv reparaţia sau renovarea ascensoarelor din blocurile de locuinţe

Serviciul asistenţă juridică

Dan STOIAN

Şef serviciu

birou nr.23 

tel 0(22) 22 87 83

E-mail: >>>Click

Serviciul securitate și control intern

Greta BĂRBUŢĂ

Şef serviciu

birou nr.20

tel 0(22) 24 12 21

E-mail: >>>Click

Atribuţiile principale:

 • Efectuarea activităţilor de control intern pentru a verifica dacă sistemul de management financiar şi control din cadrul Direcţiei generale sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate şi eficienţă;
 • Monitorizarea implementării de direcţiile/serviciile din cadrul Direcţiei generale şi de întreprinderi municipale a recomandărilor înaintate în rapoartele de audit extern, ca urmare a misiunilor efectuate de Direcţia audit intern a PMC;
 • Efectuarea activităţilor de control bazate pe gestionarea şi evaluarea riscurilor, politicilor în domeniu şi preocupările conducerii Direcţiei generale;
 • Documentarea proceselor operaţionale existente în cadrul Direcţiei generale, asigurarea descrierii grafice şi narative a acestora;
 • Stabilirea punctelor slabe ale proceselor verificate şi oferirea recomandărilor de a le îmbunătăţi;
 • Efectuarea activităţilor de control în cadrul întreprinderilor municipale (ÎMGFL nr. 1-23 şi ÎMSL din sect. mun. Chişinău) pentru a verifica utilizarea conform destinaţiei a resurselor financiare bugetare, precum şi a celor provenite din serviciile prestate cu plată;
 • Comunicarea către conducere a constatărilor, recomandărilor, indicilor de potenţiale fraude.

Secția evidență contabilă

Contabil-şef birou 7 E-mail: >>>Click 0(22) 22 66 96
Specialist principal Luminița MARCU birou 7 0(22) 24 12 20

Secția management financiar

Şef serviciu Liubovi ZIMINA birou 6 E-mail: >>>Click 0(22) 22 10 17
Specialist principal Lidia BEŢIVU birou 6 0(22) 22 10 17

Economist superior  Sofia COLESNICOVA birou 6
Economist superior birou 6 0(22) 22 10 17

Serviciul  achiziţii publice

Şef serviciu birou 21 E-mail: >>>Click 0(22) 24 25 01

Specialist superior 

Victoria METEOGLO

birou 21 0(22) 24 25 01

Serviciul resurse umane

Specialist principal Nina MARDARI birou 3 0(22) 24 33 71

Serviciul gospodărie și aprovizionare

Şef serviciu Grigore ROŞCA birou 18 0(22) 24 04 07

Cancelaria

Inspector superior birou 4 E-mail: >>>Click 0(22) 22 01 60