Raport privind derularea sezonului de încălzire 2011-2012 în mun. Chişinău

RAPORT
privind derularea sezonului de încălzire 2011-2012 în mun. Chişinău

 

Prin prezenta, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău Vă informează referitor la derularea sezonului de încălzire 2011-2012 în mun. Chişinău la blocurile locative gestionate de către ÎMGFL nr. 1-23.

 

Conform Dispoziţiei Primarului General al mun. Chişinău nr. 953-d din 24.10.2011, sezonul de încălzire 2011-2012 a demarat la data de 22.10.2011 şi a fost permis SA „Apă-canal Chişinău” şi SA „Termocom” de a conecta obiectivele din fondul locativ la sistemul centralizat de încălzire. Cît priveşte închiderea sezonului de încălzire 2011-2012, acesta sa finisat la data 19.03.2012, conform Dispoziţiei nr. 177-d din 19.03.2012.

ÎMGFL nr. 1-23 au în gestiune 1624 blocuri locative multietajate, care se aprovizionează cu energie termică prin sistemul centralizat de încălzire (SACET). Conectarea blocurilor locative la SACET, sa efectuat în 4 zile, iar reglarea sistemelor interne de aprovizionare cu energie termică – în decurs de 15 zile, de la data semnării Dispoziţiei. Semnarea paşapoartelor şi conectarea blocurilor locative la SACET sa efectuat gradual de către SA „Termocom” în dependenţă de procentul achitării costului serviciului de încălzire de către consumatorii finali (locatari), însă aceasta, în final, nu a stopat conectarea  tuturor blocurilor locative la  SACET.

Pe parcursul sezonului de încălzire ÎMGFL nr. 1-23 au avut loc o conlucrare bună cu SA „Termocom” în ce priveşte gestionarea procesului de aprovizionare cu energie termică (încălzire) a blocurilor locative din mun. Chişinău. În comun s-au conectat blocurile locative la sistemul de încălzire, operativ au lichidat scurgerile depistate, au examinat petiţiile locatarilor la acest capitol şi au ales persoane responsabile de reglarea contorului termic, etc. Ţinem să menţionăm, că pînă la demararea sezonului de încălzire au fost lichidate toate deficienţele depistate în perioada precedentă.

În procesul de intervenţie la executarea lucrărilor în perioada respectivă din cadrul ÎMGFL nr. 1-23 au fost implicaţi zilnic în medie căte 1 sudor şi 8 lăcătuşi în fiecare întreprindere.

Cît priveşte  utilizarea eficientă a energiei termice, în baza Dispoziţiei nr. 977-d din 01.11.2011 a fost stabilită modalitatea de reglare a circuitului agentului termic şi permiterea alegerii la adunarea locatarilor, persoane responsabile de acest proces. Acestora, conform Proceselor –verbale a locatarilor blocurilor, se efectuează o reducere la plata serviciului de încălzire, pentru activitatea îndeplinită.

În baza Hotărîrii Guvernului Nr. 576 din  28.07.2011 privind măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă – iarnă, gestionarii fondului locativ municipali, cît şi asociaţiile, în acest scop din timp, au elaborat planuri şi implimentează măsuri care periodic se monitorizează, conform Anexei Nr.1 şi 2.

La capitolul eficienţa energetică ÎMGFL 1-23, prin întreprinderea măsurilor de conservare a energiei termice în perioada de pregătire a fondului locativ către perioada rece a anului au îndeplinit acţiuni conform Anexelor expuse anterior. O atenţie deosebită sa acordat blocurilor locative în care în perioada rece, în comun cu SA “Termocom” au fost depistate unele deficienţe în procesul de aprovizionare cu energie termică la 44 blocuri locative (Anexa nr.3).

Pe parcursul  sezonului de încălzire 2011-2012, dereglări majore şi avarii la sistemele interne ale blocurilor nu au avut loc. Totodată, menţionăm că în cazurile temperaturii scăzute a aerului exterior (în lunile ianuarie-februarie, pînă la – 200C), agentul termic nu a fost livrat de la sursă conform graficului de temperaturi aprobat de către Ministerul Economiei al RM. Din motivele expuse mai sus temperatura în unele apartamente nu a fost asigurată conform normelor sanitare de 180C şi gestionarii au fost nevoiţi să efectueze recalculări la plata serviciului de încălzire.

Petiţii pe probleme de încălzire a locuinţelor adresate de către locatari ÎMGFL nr.1-23 au fost în număr de 1190, care au fost examinate şi soluţionate, cu informarea petiţionarilor în termenii stabiliţi de legislaţie.

Recalcularea plăţii pentru serviciul „energia termică” pentru apartamentele care n-au fost asigurate cu serviciu calitativ, în blocurile locative gestionate de către ÎMGFL nr. 1-23, după cum urmează prezentată de ÎM ”Infocom”:

Luna, anul

Nr. de apartamente

Suma

 (lei)

noiembrie 2011 480 88512
decembrie 2011 209 50272
ianuarie 2012 236 58832
februarie 2012 461 197279
martie 2012 319 80719
TOTAL 1705 416782

Pe parcursul sezonului de încălzire asistenţa tehnică din cadrul ÎMSL din sectoarele Buiucani, Botanica, Centru, Ciocana şi Rîşcani au înlăturat în total 2607 de avarii, după cum urmează:

întreprinderea

numărul

intervenţiilor totale

Numărul intervenţiilor

de lichidare a avariilor la sistemul de :

încălzire

apă potabilă

apă caldă menajeră

canalizare

ÎMSL Buiucani 622 152 188 86 196
ÎMSL Botanica 460 175 107 53 125
ÎMSL Centru 405 138 77 56 134
ÎMSL Ciocana 508 122 147 107 132
ÎMSL Rîşcani 612 134 144 86 248
Total
2607 721 663 388 835

Totodată, menţionăm că gestionarii fondului locativ, inclusiv şi autorităţile publice locale se confruntă cu unele dificultăţi în ce priveşte convingerea proprietarilor de apartamente, că aceştia sunt obligaţi, conform legislaţiei în vigoare, să întreţină în stare funcţională sistemele inginereşti din interiorul apartamentului şi în caz de necesitate să efectueze lucrări de substituire a elementelor acestora. Printre acestea se numără:

1.     mentalitatea sovietică a consumatorilor de servicii;

2.     lipsa cooperării, conlucrării locatarilor între ei , dar şi acestora cu gestionarii;

3.     eschivarea proprietarilor de apartamente de la îndeplinirea obligaţiunilor asumate prin faptul privatizării;

4.     sistemul vertical de distribuţie, ceea ce nu permite evidenţa consumului energiei termice la fiecare apartament;

5.     implicarea redusă şi pasivă a locatarilor în treburile interne din bloc;

6.     nivelul scăzut de plată a populaţiei pentru servicii şi lucrări.

 

În final, putem menţiona că acest domeniu strategic necesită o atitudine majoră în continuare din partea tuturor celor implicaţi în acest proces (furnizor, gestionar, consumator şi autorităţi), faţă de problemele care apar pe parcurs. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare în comun cu ÎMGFL nr.1-23, vor depune în continuare tot efortul pentru a pregăti în continuare fondul locativ către sezonul de încălzire 2012-2013. În acest scop, DGLCA a emis Ordinul nr. 12/54-d din 02.04.2012, prin care se cere elaborarea măsurilor concrete care vor conduce la pregătirea mai bună a fondului locativ şi reţelelor inginereşti din interiorul acestora pînă la 01.09.2012. Ca rezultat se v-a diminua efectele deficienţelor depistate şi care direct se vor răsfrînge asupra ridicării eficienţei energetice şi asigurării cu servicii calitative de termoficare a locuitorilor mun. Chişinău.

Anexă

Lista blocurilor locative unde au fost depistate deficienţe la sistemul intern de aprovizionare cu energie termică (coloane problematice) în sezonul de încălzire 2011-2012

Nr/ ord

Gestionarul

Adresa blocului locativ

Explicaţia

problemei (deficienţele)

Propuneri pentru soluţionare

1

2

3

4

5

ÎMGFL – 1 Str. Zelinski, 1

Parţial înfundată coloana de încălzire de la ap.13

Schimbarea coloanei între ap.9 şi 13, prescripţie

 

 

 

ÎMGFL – 2

 Str.Trandafirilor 11/1

Coloanele sunt schimbate cu abateri de la proiect

Prescripţie, de adus la proiectul iniţial

 Str. N. Zelinski 32/5

Coloanele sunt schimbate cu abateri de la proiect

Prescripţie, de adus la proiectul iniţial

 

 

ÎMGFL – 3

 Dacia 2, ap.2-77

înfundată

coloana

Schimbarea coloanei de încălzire

 Dacia 12/1 ap.6-13

înfundată

coloana

Schimbarea coloanei de încălzire

ÎMGFL – 4 Coloane problematice nu au fost depistate

ÎMGFL – 5

Dacia 38/4, ap.84 Nu funcţionează coloana de  încălz.

Schimbată schema la sistem în ap.108

restabilirea schemei

conform proiect. iniţial

Dacia 44/2, ap.1 Înfundată coloana de încălzire Schimbarea coloanei de la et.1-5

ÎMGFL – 6

Dacia, 51/1, ap. 98 Coloane înfundate

Vor fi schimbate

C. Vodă, 9, ap. 74

Temperatură insuficientă

Cet. Albă 170, ap.104, ap. 92

Coloane înfundate

Coloana parţial schimbată

C. Vodă, 7/2, ap.3

Coloane înfundate

A fost schimbată coloana

ÎMGFL – 7

 Aeroport 11 ap. 2,6,10,14,18

Ultimele coloane de la elevator

Curăţirea coloanelor, schimbarea la necesitate

Munceşti 788, ap. 3,82,84

Bloc cu 9 etaje, încălzirea de sus, ap. se află la etajul 1

Verificarea etajelor de sus cu demontarea secţiilor adăugătoare în apartamente

Dacia 67/1, ap. 76,77,78,7,80

Bloc cu 14/16 etaje, încălzirea de jos, ap. sunt la etajul 16

Verificarea apartamentelor şi demontarea secţiilor adăugătoare

Aeroport 7,12 ap. 37,41,25,47

Bloc cu 5 etaje, ultimele coloane de la elevator

Curăţirea coloanelor, schimbarea la necesitate

ÎMGFL – 8

M. Eminescu 56, scara 3

Înfundată coloana

Schimbarea coloanei

Armeană 30, sc. 5

Înfundată coloana

Schimbarea coloanei

M. Kogălniceanu 44, ap.1,23

Înfundată coloana

Schimbarea coloanei

ÎMGFL – 9

D. Cantemir 5, ap41,45,49

Înfundată coloana

Schimbarea coloanei

C. Negruţi 2/2, ap.32, 36, 40, 44, 48 şi 79,82,85,88

Înfundată coloana

Schimbarea coloanei

ÎMGFL – 10

M. Lomonosov, 40/2

 S-a stabilit lipsa robinetelor p/u evacuarea aerului din sistema de încălzire

Instalarea robinetelor p/u evacuarea aerului din sistema de încălzire ap.29 – 30

ÎMGFL – 11

Coloane problematice nu sau depistat

ÎMGFL – 12

Şos. Hînceşti 78a, ap.5

micşorarea diametrului la ţeava tur amplasat la et. I al blocului, şi în ap.5 temperatura aerului a fost insuficientă

În perioada de vară a anului curent, locatarii au fost preîntîmpinaţi să schimbe ţava şi să curăţe caloriferul

Str. Lech Kacyznski 10/3, ap.20

micşorarea ţevii tur pînă la calorifer

De către locatari v-or fi schimbate ţevile la sistemul de încălzire

ÎMGFL – 13

Coloane problematice nu au fost depistate

ÎMGFL – 14

P. Ştefănucă 12, ap5

resistematizat sistemul de  încălzire intern din apartamentul nominalizat, corpuri la balcon

A fost preîntîmpinată, prescripţie

D. I Aldea Teodorovici 20, ap.4

resistematizat sistemul de  încălzire intern

A fost preîntîmpinată, prescripţie

Călăraşi 63, ap.40

Apartament la et. 1 şi încălzirea e de sus în jos

Schimbarea coloanei cu un diametru mai mare

ÎMGFL – 15

O. Ghibu 3, ap.46

Coloana înfundată

Deblocare

ÎMGFL – 16

N. Costin, 65/2 ap.125

Coloana înfundată

Deblocare

O. Ghibu, 2/2 ap. 17,26

Coloana înfundată

Deblocare

N. Costin, 61/1 ap.184

Coloana înfundată

Deblocare

ÎMGFL – 17

N. Dimo 7/3

Încălzire insuficientă

Înlocuirea coloanei şi reducţiilor în ap.122 Profilaxia caloriferelor

N. Dimo 14

Încălzire insuficientă

Înlocuirea coloanei şi reducţiilor în ap. 51,55,60 Profilaxia caloriferelor

Braniştii 13

Încălzire insuficientă

Înlocuirea coloanei şi reducţiilor în ap.9 Profilaxia caloriferelor

ÎMGFL – 18

Str. T. Vladimirescu 1B ap. 60

Înfundată coloană

Schimbarea coloanei de încălzire

Str. E. Doga 28/2 ap.1A

Înfundată coloană

Schimbarea coloanei de încălzire

ÎMGFL – 19

M. Basarab, 16/1 ap. 84,81

Coloanele de încălzire ap. 84,81 insuficient

Debranşarea ap. 72, încălzire sub

 podea

M. Costin, 19/6 ap.53,56,59

Încălzire insuficient ap. 53,56,59

Problema în ap. 50 pe parcursul sezonului nu a fost de găsit

Moscova, 16

Et. 1 – 4

Resistematizatea sistemului de aprovizionare cu încălzire de jos în sus

Moscova, 20

Et. 1 – 4

Resistematizatea sistemului de aprovizionare cu încălzire de jos în sus

ÎMGFL – 20

Moscova 9, ap.29

Coloana de 15 mm înfundată

Prescripţie înmînată locatarilor, de schimbat

Florilor 26/2, ap.17

Coloana  cu diametru mai mic, instalat robinet

Prescripţie înmînată locatarilor, de înlăturat

ÎMGFL – 21

Str. V . Badiu 4 ap. 7 et.2 (bloc cu 2 etaje)

Problema în ap. 3 et. 1 care a resistematizat sist. de încălzire intern din apartamentul nominalizat

Prescripţie de a preface sistemul de încălzire în conformitate cu proiectul iniţial

Str. C. Orheiului 105/2 ap. 76 ( bloc loc.cu 9 etaje)

Încălzire insuficientă pe retur din motivul modificării în unele apartamente de pe coloană: instalarea caloriferelor la balcoane; micşorarea d. la ţeava prin metaloplast.

Control la toate apartamentele pe coloană şi restabilirea sistemului de încălzire conform proiectului iniţial. Spălarea coloanei separat.

Str. Gh.Madan 46/6 ap. 5,9 (bloc loc. Cu 9 etaje)

Încălzire insuficientă pe retur din motivul modificării în unele apartamente de pe coloană: instalarea caloriferelor la balcoane;

Control la toate apartamentele pe coloană şi restabilirea sistemului de încălzire conform proiectului iniţial. Spălarea coloanei separat.

Str. Ceucari 2 ap. 21 (bloc loc. Cu 5 etaje)

Încălzire insuficientă pe coloană

Schimbarea

coloanei de încălzire d.15 la d. 20

Str. Doina 150/4

ap. 16

Conectări ilegale în direct în sistemul de încălzire

Debranşarea conectărilor ilegale – restabilirea sistemului de încălzire conform proiectului iniţial

ÎMGFL – 22

Coloane problematice nu au fost depistate

ÎMGFL – 23

Str. B. Bodoni, 28/1, ap. 26, 29, 32

Încălzire insuficientă pe coloană

Schimbarea

coloanei de încălzire

Total: 44 blocuri locative.

Vlad UNGUREAN
Şef al Direcţiei asigurări inginereşti şi servicii comunale