Raport privind derularea sezonului de încălzire 2012-2013 în mun. Chişinău

Prin prezenta, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău Vă informează referitor la derularea sezonului de încălzire 2012-2013 în mun. Chişinău la blocurile locative gestionate de către ÎMGFL nr. 1-23.

 

Conform Dispoziţiei Primarului General al mun. Chişinău nr. 1217-d din 29.10.2012, sezonul de încălzire 2012-2013 a demarat la data de 29 octombrie 2012 şi a fost permis SA „Apă-canal Chişinău” şi SA „Termocom” de a conecta obiectivele din fondul locativ la sistemul centralizat de încălzire. Cît priveşte închiderea sezonului de încălzire 2012-2013, sa finisat la data 01.04.2013, conform Dispoziţiei nr. 177-d.

ÎMGFL nr. 1-23 au în gestiune 1607 blocuri locative multietajate, care se aprovizionează cu energie termică prin sistemul centralizat de încălzire (SACET). Conectarea blocurilor locative la SACET, sa efectuat în 3 zile, iar reglarea sistemelor interne de aprovizionare cu energie termică – în decurs de 15 zile, de la data semnării Dispoziţiei. Semnarea paşapoartelor şi conectarea blocurilor locative la SACET sa efectuat gradual de către SA „Termocom” în dependenţă de procentul achitării costului serviciului de încălzire de către consumatorii finali (locatari), însă aceasta, în final, nu a stopat conectarea  tuturor blocurilor locative la  SACET.

Pe parcursul sezonului de încălzire ÎMGFL nr. 1-23 a avut loc o conlucrare bună cu SA „Termocom” în ce priveşte gestionarea procesului de aprovizionare cu energie termică (încălzire) a blocurilor locative din mun. Chişinău. În comun s-au conectat blocurile locative la sistemul de încălzire, operativ au lichidat scurgerile depistate, au examinat petiţiile locatarilor la acest capitol şi au ales persoane responsabile de reglarea contorului termic, etc. Ţinem să menţionăm, că pînă la demararea sezonului de încălzire au fost lichidate majoritatea deficienţelor depistate în perioada precedentă. În procesul de intervenţie la executarea lucrărilor în perioada respectivă din cadrul ÎMGFL nr. 1-23 au fost implicaţi zilnic în medie cîte 1 sudor şi 8 lăcătuşi în fiecare întreprindere.

Totodată, gestionarii au conlucrat cu furnizorul în privinţa colectării plăţii pentru serviciul de încălzire de la consumatori. Au fost pregătite dosarele de acţionare în judecată a rău-platnicilor.

Cît priveşte  utilizarea eficientă a energiei termice, în baza Dispoziţiei nr. 1280-d din 27.11.2012 a fost stabilită modalitatea de reglare a circuitului agentului termic şi permiterea alegerii la adunarea locatarilor, persoane responsabile de acest proces. Acestora, conform Proceselor –verbale a locatarilor blocurilor, se efectuează o reducere la plata serviciului de încălzire, pentru activitatea îndeplinită.

În baza Hotărîrii Guvernului Nr. 593 din  10.08.2012 privind măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă – iarnă, gestionarii fondului locativ municipali, cît şi asociaţiile, în acest scop din timp, au elaborat planuri, grafice şi implementarea măsurilor care periodic sau monitorizat, conform Anexei Nr.1 şi 2 a ordinului Direcţiei.

La capitolul eficienţa energetică ÎMGFL 1-23, prin întreprinderea măsurilor de conservare a energiei termice în perioada de pregătire a fondului locativ către perioada rece a anului au îndeplinit acţiuni conform Anexelor expuse anterior. O atenţie deosebită sa acordat blocurilor locative în care în perioada rece, în comun cu SA “Termocom” au fost depistate unele deficienţe în procesul de aprovizionare cu energie termică. În prezent se constată ca deficienţe pe coloane au fost la 16 blocuri locative. Pe parcursul  sezonului de încălzire 2012-2013, dereglări majore şi avarii la sistemele interne ale blocurilor nu au avut loc. Totodată, menţionăm că în cazurile temperaturii scăzute a aerului exterior, agentul termic nu a fost livrat de la sursă conform graficului de temperaturi aprobat de către Ministerul Economiei al RM. Din motivele expuse mai sus temperatura în unele apartamente nu a fost asigurată conform normelor sanitare de 180C şi gestionarii au fost nevoiţi să efectueze recalculări la plata serviciului de încălzire (aproximativ pentru 100 apartamente, cu excepţia lunii martie).

Recalcularea plăţii pentru serviciul „energia termică” pentru apartamentele care n-au fost asigurate cu serviciu calitativ, în blocurile locative gestionate de către ÎMGFL nr. 1-23, după cum urmează: (informaţia prezentată de ÎM ”Infocom”)

Luna, anul

Nr. de apartamente

Suma

 (lei)

noiembrie 2012 899 177087
decembrie 2012 235 72249
ianuarie 2013 236 77536
februarie 2013 180 50564
TOTAL 1550 377438

Comparativ cu sezonului de încălzire 2011-2012 sa micşorat cu ≈ 200 apartamente.

 

În adresa ÎMGFL nr.1-23 au fost recepţionate 13224 petiţii de la locatari pe problemele serviciilor comunale, care au fost examinate şi soluţionate, cu informarea petiţionarilor în termenii stabiliţi de legislaţie, după cum urmează:

gestionarul

numărul

petiţiilor totale

(2011-2012)

numărul petiţiilor

în problema sistemului de :

încălzire

apă potabilă

apă caldă menajeră

canalizare

Total pe ÎMGFL 1-23

13224

6706

2237

2245

2036

Comparativ cu sezonului de încălzire 2011-2012 sa micşorat cu ≈ 4000 cereri.

 

Pe parcursul sezonului de încălzire asistenţa tehnică din cadrul ÎMSL din sectoare au înlăturat în total 2798 de avarii, după cum urmează:

întreprinderea

numărul

intervenţiilor totale

Numărul intervenţiilor

de lichidare a avariilor la sistemul de :

încălzire

apă potabilă

apă caldă menajeră

canalizare

ÎMSL Buiucani 835 215 220 100 300
ÎMSL Botanica 510 111 107 69 223
ÎMSL Centru 266 74 41 43 108
ÎMSL Ciocana 526 127 136 70 193
ÎMSL Rîşcani 661 129 146 68 318
Total 2798 656 650 350 1142

Comparativ (per total) cu sezonului de încălzire 2011-2012 sa majorat cu ≈ 200 chemări. Pentru sistemul de încălzire sa micşorat cu ≈ 75 chemări.

Totodată, menţionăm că gestionarii fondului locativ, inclusiv şi autorităţile publice locale se confruntă cu unele dificultăţi în ce priveşte convingerea proprietarilor de apartamente, că aceştia sunt obligaţi, conform legislaţiei în vigoare, să întreţină în stare funcţională sistemele inginereşti din interiorul apartamentului şi în caz de necesitate să efectueze lucrări de substituire a elementelor acestora. Printre acestea se numără:

  1. mentalitatea sovietică a consumatorilor de servicii;
  2. lipsa cooperării, conlucrării locatarilor între ei, dar şi cu gestionarii;
  3. eschivarea proprietarilor de apartamente de la îndeplinirea obligaţiunilor asumate prin faptul privatizării;
  4. sistemul vertical de distribuţie, ceea ce nu permite evidenţa consumului energiei termice la fiecare apartament şi asigurarea calităţii;
  5. implicarea redusă şi pasivă a locatarilor în treburile interne din bloc;
  6. nivelul scăzut de plată a populaţiei pentru servicii şi lucrări;
  7. responsabilii de contoare termice dereglează uneori procesul de aprovizionare calitativă a consumatorilor cu energie termică;
  8. şi altele.

În final, putem menţiona că acest domeniu strategic necesită o atitudine majoră în continuare din partea tuturor celor implicaţi în acest proces (furnizor, gestionar, consumator şi autorităţi) şi faţă de problemele care apar pe parcurs. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare în comun cu ÎMGFL nr.1-23, vor depune în continuare tot efortul pentru a pregăti fondul locativ către sezonul de încălzire 2013-2014. În acest scop, DGLCA a solicitat ÎMGFL 1-23 să prezinte programele de activitate, graficele de efectuarea a profilaxiei şi spălării hidropneumatice a sistemelor inginereşti şi întreprinderea măsurilor concrete care vor conduce la pregătirea mai bună a fondului locativ şi reţelelor inginereşti din interiorul acestora pînă la 01.10.2013. Ca rezultat, se v-a diminua deficienţe depistate şi ulterior lichidate, care direct se vor răsfrînge asupra ridicării eficienţei energetice şi asigurării cu servicii calitative şi permanente, a locuitorilor municipiului Chişinău.